Münze - Amerika - Brasilien - Réis - 400 - 1936-1938

KM ID:
539
Zeichen:
R$
Nennwert:
400.00
Material:
Kupfer-Nickel
Gewicht:
9.82 g
Durchmesser:
28.10 mm
Dicke:
1.93
Rand:
glatt
Motiv:
Text Wertseite:
Umlauf:
1936-1938
1x
1938
2.681.000
0.50
Motivseite 400 Réis Brasilien - Oswaldo Cruz
Wertseite 400 Réis Brasilien - Oswaldo Cruz
Um presente do Gilberto Wünsch e da Anelise Gollmann Wünsch
📧
geändert am: 22.03.2015
 
M_br_400_Reis_1936.html
 
🔎